Prima pagină  »  Transparență  »  Achiziții
Achiziții
ANUNȚUL DE PARTICIPARE
Publicat: 30.10.2023   

privind selectarea repetată a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru perioada 2016-2022, prin procedura de achiziție: concurs prin Cererea Ofertelor de Preț.

ANUNȚUL DE PARTICIPARE

privind selectarea  repetată a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru perioada 2016-2022, prin procedura de achiziție:

concurs prin Cererea Ofertelor de Preț

                                                                                                          

  1. Organizatorul concursului: Consiliul de administrație al Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”;
  2. Denumirea beneficiarului: Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”;
  3. IDNO: 1003600127354
  4. Adresa: mun. Chișinău, str. Andrei Doga nr. 26
  5. Date de contact: telefon +373 68 62 01 43
  6. E-mail și pagina web oficială a întreprinderii: info@manej.md, www.manej.md
  7. Pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.manej.md, rubrica Transparență / Achiziții
  8. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: activități ale bazelor sportive, locațiune
  9. Administratorul interimar, al Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” invită societățile de audit interesate care îi pot satisface necesitățile să participe la concursul privind efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale ale întreprinderii pentru perioada 2016-2022.
  10. O societate de audit poate depune o singură ofertă.

11. Termenele şi condiţii:

1) Societatea de audit prezintă scrisoarea de înaintare a ofertei de participare la concurs până la data de ora 17:00, data de 24.11.2023. În cazul în care, scrisoarea parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă, fără a fi examinată.

2) Oferta de participare la concurs se prezintă în două exemplare (unul - pentru entitate, altul - pentru entitatea de audit) în plicuri sigilate, se întocmeşte pe blancheta cu antet a entităţii de audit în limba de română, clar, cu număr şi dată de ieşire, şi conţine următoarea informaţie:

a) denumirea şi sediul entităţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;

b) descrierea succintă a activităţii entităţii de audit, cu prezentarea experienţei auditorilor angajaţi;

c) numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum şi, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;

d) perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;

e) termenul de prezentare a scrisorii către Administratorul interimar al Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară”;

f) termenul de prezentare a raportului auditorului;

g) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare individuale;

h) utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ținând cont de domeniul de activitate al întreprinderii;

i) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situaţiilor financiare;

j) lipsa relaţiilor de afiliere cu întreprinderea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale întreprinderii, fondatorul întreprinderii. Consiliul de Administraţie al întreprinderii, cu excepţia statului;

k) onorariul de audit;

l) semnătura conducătorului şi ştampila entităţii de audit.

12. Prestarea serviciului se efectuează de persoane autorizate în temeiul Legii nr. 271/2017 privind auditul situaţiilor financiare, Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Hotărârea de Guvern nr. 875 din 22.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social. Hotărârea Consiliului de administraţie expusă în Procesul - Verbal nr. 9/2023 din 15.09.2023.

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ.

14. Termenul-limită de depunere a ofertelor: ora 17:00, data de 24.11.2023.

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele de participare: mun. Chişinău, str. A. Doga 26, Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară”.

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 de zile calendaristice.

17. Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

19. Evaluarea şi selectarea entităţilor de audit se efectuează de către Consiliul de administraţie al Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară” în mod transparent, conform prevederilor art. 8 alin. (7) lit. q) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală şi art. 4', art. 65 şi art. 69 din Legea nr. 1134-XIIl din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, ținând cont de informaţia expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul:

a) perioada de efectuare a auditului;

b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanţa şi către conducere;

c) termenul de prezentare a raportului auditorului;

d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare individuale;

e) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului.

20. Câştigător al concursului este desemnată entitatea de audit, selectată de către Consiliul de administraţie al întreprinderii.

21. Întreprinderea va contacta doar entitatea de audit câştigătoare, selectată de Consiliul de administraţie şi după ce entitatea de audit în conformitate cu prevederilor art.7 alin. (2) lit. i) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, va fi confirmată de fondator (Agenţia Proprietăţii Publice).
 

UPDATE:

Prin decizia Consiliului de administrație nr. 10/2023 din 27.11.2023 compania „Audit Data” SRL a fost seliectată, pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale ale ÎS „Manejul de Atletică Ușoară”, pentru perioada 2016-2022


Accesări: 168Achiziții

Publicat: 22.05.2024   
Accesări: 75
Anunț de participare privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru anii 2020-2023, prin procedura de achiziție COP Citeşte mai mult...
Publicat: 29.03.2024   
Accesări: 208
Anunț de participare privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru anii 2020-2023, prin procedura de achiziție... Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Accesări: 145
Ordinul nr. 01/24 din 02.01.2024 cu privire la desemnarea Comisiei de negocieri a Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Accesări: 191
Planului de achiziții și Anunțul de Intenție, al ÎS „Manejul de Atletică Ușoară” pentru anul 2024 Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2023   
Accesări: 189
privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale, pentru anul 2023, prin procedura de achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2023   
Accesări: 175
Invitația privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a gardului, din jurul terenului sportiv cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive, conform Proiectului. Cod CPV 45340000-2. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.09.2023   
Accesări: 308
Invitația privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a terenului terenul cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive pentru atletism. Cod CPV 45111291-4 Citeşte mai mult...

1 - 10 din 15


© 2024 Manejul de Atletică Usoară    |   Site elaborat de Webdesign.md
PAGINA ÎN SUS