Prima pagină  »  Prezentare generală  »  Administrație  »  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Consiliul de Administrație al întreprinderii
Activitatea Consiliului de Administrație - 2019
Publicat: 03.01.2020   

RAPORT

privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2018 a Consiliului de Administrație al ÎS „Manejul de Atletică Ușoară”

fondator Agenția Proprietății Publice

Nr.

d/o

Data ședinței

Ordinea de zi a ședinței

Notă

1

05.03.2019

1. Cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderii pentru anul de gestiune 2018, și prezentarea acesteia fondatorului

2. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri şi cheltuieli.

3. Aprobarea organigramei, statelor de personal ale întreprinderii şi a fondului de salarizare pentru anul 2019

4. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate de întreprindere contra plată pentru anul 2019

5. Cu privire la aprobarea Codului de Conduită al întreprinderii

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare

7. Cu privire la aprobarea contractelor de locațiune

8. Cu privire la examinarea și după caz aprobarea Raportului final a Lichidatorului SRL „Pentaclub” în procedura falimentului simplificat

9. Diverse

1) Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net.

2) Cu privire la examinarea solicitării SRL Neovis Grup                                                  3) Cu privire la aprobarea dării în locațiune a sălii polivalente cu suprafața de 632 m.p. 

1. S-au aprobat rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii pentru anul 2018 și s-a pus în sarcina conducerii întreprinderii prezentarea rezultatelor fondatorului.

2. A fost aprobat devizul anual de venituri și cheltuieli.

3. A fost aprobată organigrama, statele de personal ale întreprinderii şi fondul de salarizare pentru anul 2019.

4. A fost aprobat Nomenclatorul serviciilor prestate de întreprindere contra plată pentru anul 2019 și s-a pus în sarcina conducerii întreprinderii să prezinte fondatorului pentru coordonare Nomenclatorul respectiv.

5. A fost aprobat Codului de Conduită al întreprinderii de stat Î. S. Manejul de Atletică Ușoară.

6. A fost aprobat Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare al întreprinderii de stat Î. S. Manejul de Atletică Ușoară.

7. Au fost aprobate 27 de contracte de locațiune.

8. A fost aprobat raportul final al Lichidatorului, Constatntin Mihaila,  a SRL Pentaclub în procedura falimentului simplificat.

9. În urma discuțiilor, CA a constatat că repartizarea profitului net nu este posibilă doarece, din activitatea economico-financiară pentru anul de gestiune 2018, întreprinderea a înregistrat pierderi. A fost acceptată încheierea acordului de eșalonare  a datoriilor cu SRL Neovis Grup. A fost acceptată darea în locațiune Girecției generale tineret și sport a mun. Chișinău sala sportivă cu suprafața 632 m.p.

2

03.04.2019

1. Cu privire la examinarea suplimentară a Raportului final a Lichidatorului SRL „Pentaclub” în procedura falimentului simplificat.

2. Cu privire la aprobarea contrectelor de locațiune.

3. Cu privire la examinarea demersului Federației de Pentatlon Modern al RM

1. S-a abrogat decizia CA cu privire la aprobarea Raportului final al Lichidatorului (punctul 8 din procesul verbal din 05.03.2019) și s-a acceptat trecerea în proprietatea  Î. S. Manejul de Atletică Ușoară a bunurilor SRL Pentaclub enumerate conform Raportului final al Lichidatorului Mihaila Constantin prezentat pentru adunarea creditorilor din 07.02.2019. Nu s-a aprobat Raportul final al Lichidatorului SRL „Pentaclub” în procedura falimentului simplificat

S-a decis obligarea Lichidatorului SRL Pentaclub Mihaila Constantin de a depune cererea introductivă de tragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SRL Pentaclub în conformitate cu art. 247 lit. (f) alin (1) și art. 248 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.           

2. Au fost aprobate 3 de contracte de locațiune.

3. S-a acceptat transmiterea în locațiune a bunurilor care constituie obiectul contractului de locațiune nr. 10/19 din 01.01.2019 încheiat între  Î. S. Manejul de Atletică Ușoară și Federația de Pentatlon Modern al Republicii Moldova către Școala de Hipism și Pentatlon Modern.

3

23.04.2019

1. Cu privire la aprobarea proiectului contractului de locațiune pentru desfășurarea unui eveniment de tip expoziție și divertisment în cadrul Sălii Polivalente, situate în incinta imobilului Î.S.„Manejul de Atletică Uşoară”, în mun. Chişinău, str. A. Doga nr. 26, eveniment organizat de către SRL „PR Company Project” pentru perioada:16-19.05.2019.

1. S-a aprobat darea în locațiune a Sălii Polivalente din incinta imobilului Î.S.„Manejul de Atletică Uşoară”, situată în mun. Chişinău, str. A. Doga nr. 26, pentru data de 16-19.05.2019 (16 mai pentru instalarea echipamentului necesar - 2 ore, 17-19 mai 2019 - câte 8 ore pentru 3 zile) agentului economic „PR Company Project” SRL, pentru desfășurarea unui eveniment de tip expoziție și divertisment. 

4

16.05.2019

1. Cu privire la stabilirea modalității de transmitere a spațiilor (săli sportive) din incinta imobilului Î.S. ”Manejul de  Atletică Ușoară”.

2. Cu privire la modificarea punctelor 30 și 31 din Statutul Î.S. ”Manejul de Atletică  Ușoară” (modificarea termenului de desemnare a membrilor CA de la 3 la 2 ani și micșorarea numărului membrilor CA de la 5 la 3membri).

3. Diverse

1. S-a acceptat darea în locaţiune a spaţiilor neutilizate amplasate în incinta imobilului din mun. Chișinău, str. A. Doga, 26 al Î.S. ”Manejul de Atletică Ușoară” pentru desfășurarea evenimentelor de scurtă durată (ce nu depăşesc 10 zile) prin negocieri directe.

2. S-a  propus fondatorului modificarea punctelor 30 și 31 din Statutul Î.S. ”Manejul de Atletică Ușoară” și  anume  modificarea  termenului  de  desemnare  a  membrilor  CA de la 3 la 2 ani și micșorarea numărului  membrilor  CA  de  la 5 la  3 membri ceea ce corespunde prevederilor Legii nr. 246/2017, Ordinului  nr. 84  din 08.04.2019 al  APP și având în vedere situația economico –financiară la întreprindere.

3.1. Întru executarea Hotărârii Guvernului nr. 165 din  09.03.2019, s-a acceptat modificarea și s-a aprobat statutul de personal după cum urmează:

Statele de personal în număr de 34,00 unități de personal și 10,00 unități de personal (sezonieri) cu un fond lunar de salarizare (ianuarie-aprilie și noiembrie-decembrie) în sumă de 133 887,50 (una sută treizeci și trei mii opt sute optzeci și șapte lei, 50 bani) și pentru lunile mai-octombrie în sumă de 106 137,50 (una sută șase mii una sută treizeci și șapte lei,50 bani) inclusiv Consiliul de Administrație cu un fond lunar de salarizare în sumă de  15 000,00 (cincisprezece mii lei, 00 bani).

3.2. S-a acceptat darea în locațiune a spațiilor solicitate de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și p.f. Ciuș  Oxana cu ulterioara prezentare către fondator a contractelor de locațiune, încheiate conform cerințelor legislației, pentru  coordonare.

5

28.06.2019

1. Cu privire la transmiterea în locațiune a încăperilor amplasate în imobilul din mun. Chișinău str. Andrei Doga nr. 26, a Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” .

2. Cu privire la examinarea repetate a adresării Federației de Pentatlon Modern al RM, privind permisiunea de a transmite în sublocațiune o parte din spațiul închiriat de către Federație.

1. S-a acceptat transmiterea în locațiune a încăperilor amplasate în imobilul din mun. Chișinău str. Andrei Doga nr. 26, a Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” și încheierea contractelor de locațiune, în redacție nouă, cu școlile sportive, urmând să se solicite autorizația fondatorului în acest sens.

2. Nu s-a acceptat transmiterea în sub-locațiune (subînchiriere) a unei părți din spațiul închiriat de către Federația de Pentatlon Modern al RM, iar Federația de Pentatlon Modern al RM urma să fie informată despre faptul că aceasta poate solicita modificarea  contractului de locațiune, micșorarea spațiului închiriat, ca ulterior acesta să fie transmis în locațiune Școlii de Hipism și Pentatlon Modern.

6

27.09.2019

1. Cu privire la examinarea dării de seamă a administratorului privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pe trim. II 2019                   

2. Cu privire la transmiterea în locațiune a încăperilor amplasate în imobilul din mun. Chișinău str. Andrei Doga nr. 26, a Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”.

1. S-au acceptat rezultatele activității economico-financiară a întreprinderii pe trim. II 2019.

2. S-a acceptat transmiterea în locațiune a spațiilor solicitate , cu ulterioara prezentare către fondator a contractelor pentru coordonare.

7

23.12.2019

1. Cu privire la examinarea dării de seamă a administratorului privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pe trim. III 2019                               

2. Cu privire la coordonarea statutului întreprinderii coroborat cu statutul model prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 484/2019.                                                  

3. Cu privire la aprobarea statelor de personal și a fondului de salarizare a întreprinderii, pentru anul 2020.

1. S-au acceptat rezultatele activității economico-financiară a întreprinderii pe trim. III 2019.

2. S-a decis punerea în sarcina organului executiv să prezinte Statutul Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” spre aprobare Agenției Proprietății Publice, în calitate de fondator. De asemenea, s-a decis modificarea denumirii întreprinderii din Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” în Î.S. „Manejul de Atletism, Chișinău”, în conformitate cu prevederile Legii 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport. 

3. S-au aprobat statelor de personal și a fondul de salarizare al întreprinderii, pentru anul 2020. (34,5 unități de personal și 10 unități de personal - sezonieri)

 

Activitatea întreprinderii este una specifică, nu sunt  produse anumite bunuri, aceasta bazându-se doar pe darea în locațiune a bunurilor proprietate a statului, iar aici avem clar stabilită metodologia determinării cuantumului minim al chiriei pentru bunurile proprietate publică (Anexa nr. 9 la Legea nr. 303 din 30.11.2018 cu privire la Bugetul de Stat pentru anul 2019).

În cadrul Ședinței CA din 16.05.2019 s-a discutat și s-a luat decizia privind modificarea punctelor 30 și 31 din Statutul întreprinderii (modificarea termenului de desemnare a membrilor CA de la 3 la 2 ani și micșorarea numărului membrilor CA de la 5 la 3 membri, art. 8 alin (1) și (2) din Legea nr. 246/2017. Având în vedere situația economico-financiară la întreprindere, micșorarea numărului membrilor CA urmează să genereze unele economii la bugetul entității. Propunerea respectivă a fost propusă fondatorului. La fel, spre sfârșitul anului 2019,  a fost elaborat un proiect nou al Statutului întreprinderii coroborat cu statutul model prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 484/2019, care de asemenea prevede că componența CA va fi în număr de 3 persoane. Noul statut a fost transmis fondatorului pentru aprobare.
Consiliul de Administrație al întreprinderii

Publicat: 16.03.2022   
Publicat: 28.01.2021   
Raportul privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2020 în Consiliul de administrație Citeşte mai mult...
Publicat: 03.01.2019   
Darea de seamă a Consiliului de administrație al ÎS „Manejul de Atletică Ușoară” pentru 2018 Citeşte mai mult...
Publicat: 03.01.2018   
Raportul privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2017 și 2018 în Consiliul de administrație Citeşte mai mult...


© 2024 Manejul de Atletică Usoară    |   Site elaborat de Webdesign.md
PAGINA ÎN SUS